facebook

Pražský komorní balet Symbióza

Zakoupit vstupenku

O hře

SYMBIÓZA

2 nové originální choreografie Jiřího Pokorného a Lukáše Timuláka vytvořené speciálně pro Pražský komorní balet

Světová premiéra: 29.04.2018 | 19:00 hodin, Divadlo na Vinohradech v Praze

Premiéra se uskuteční pod laskavou záštitou Jiřího Kyliána a Velvyslance Nizozemského království pana Kees J. R. Klompenhouwera v rámci Mezinárodního dne tance.

Novým premiérovým večerem pokračuje Pražský komorní balet v uvádění původní tvorby s česko-slovenskými autory působící úspěšně nejen v Čechách, ale též v zahraničí.

SVĚT SEDMIKRÁSEK
Choreografie: Jiří Pokorný
Hudba: Nils Frahm, Davidson Jaconello
Návrh kostýmů: Joke Visser, Jiří Pokorný
Návrh scénografie: Jiří Pokorný
Světelný design: Pavla Beranová
Světová premiéra: 29.04.2018, Divadlo na Vinohradech v Praze
Délka: 30 minut
Tančí: 7 tanečníků Pražského komorního baletu

Taneční inscenace inspirující se tématikou klimatu, zejména v jeho přirozeném chování během klimatických změn, které mohou mít svazující vliv na naší existenci v současné době.
Pro umělecké ztvárnění tohoto námětu se Jiří Pokorný volně inspiroval myšlenkou, kdy biosféra planety Země představuje symbol věčného pohybu. Její vlivy, principy a neustálé proměny jsou opakujícím se koloběhem života v časoprostoru, ve kterém se rodí a zaniká vše živé. V tomto samo regulujícím procesu nacházíme i sebe sama, jako součást jednoho super-organismu.
Svět Sedmikrásek představuje prostor, kde je život na Zemi udržován ve správném poměru mezi černou a bílou barvou, tedy mezi černou a bílou sedmikráskou. Černá sedmikráska přijímá světlo a přetváří jej v teplo, kterým nás zahřívá. Bílá sedmikráska světlo odráží a tím způsobuje opačný účinek. Podobným způsobem funguje i naše tělo, jako instrument, který z velké části reaguje na vnější okolí, pozorně naslouchá svým základním funkcím a pohybovému vyjádření, aby se svým chováním stalo součástí jednoho uceleného organismu, přizpůsobující si podmínky pro nespornou vlastní existenci.

PROLÍNÁNÍ
Choreografie: Lukáš Timulák
Hudba: Iva Bittová, Henry Vega
Návrh kostýmů: Joke Visser, Lukáš Timulák
Návrh scénografie: Lukáš Timulák
Světelný design: Pavla Beranová
Světová premiéra: 29.04.2018, Divadlo na Vinohradech v Praze
Délka: 30 minut
Tančí: 6 tanečníků Pražského komorního baletu

Každým nádechem stvrzujeme svázanost s prostředím, které nás obklopuje. Proměňujeme jej, mísíme se s ním. Pohybem těla rozrážíme vzduch, odrážíme jej, ohříváme, vdechujeme a vydechujeme. Svým samotným bytím se podílíme na ustavičném pohybu a přetváření hmotného světa.
Lukáš Timulák se ve své nové choreografické práci zabývá prvky, které jsou v neustálé vzájemné závislosti a výměně, a které se neustále prolínají. Přírodou, lidskými bytostmi a jejich životním prostorem.
Jak naše prostředí formujeme a jak jsme jím formováni? Co z něho vstřebáváme a jak jsme jím vstřebáváni? Jádrem choreografie Lukáše Timuláka je člověk jako součást permanentního procesu změny, v neustálém pohybu a adaptaci.

O choreografech

Jiří Pokorný

Po studiích na pražské Taneční konzervatoři nastoupil do Laterny magiky. Zde však dlouho nepobyl. Už po třech sezónách úspěšně absolvoval konkurz do NDT a na několik let zakotvil na místě, které je pro většinu tanečníků vysněným angažmá, tedy v Nederlands Dans Theater. V letech 2003 – 2010 prošel Jiří Pokorný soubory NDT I a NDT II. Do roku 2012 tančil ve skupině Kidd Pivot kanadské choreografky Crystal Pite. Během své kariéry spolupracoval s řadou významných choreografů, např. Jiří Kylián, Sol Leon, Paul Lightfoot, Mats Ek a další. Několik posledních let se stále intenzivněji věnuje choreografii.

Lukáš Timulák

Lukáš Timulák vystudoval Taneční konzervatoř v Bratislavě a Akademie de Danse Classique Princesse Grace v Monaku. Lukáš získal angažmá v Les Ballets de Monte Carlo a v Nederlands Dans Theatre, kde pracoval s choreografy jako jsou Jiří Kylián, William Forsythe, Mats Ek, Paul Lightfoot/Sol Leon, Hans van Manen, Crystal Pite, Johan Inger a Wayne McGregor. Vytvořil choreografie pro několik souborů po celém světě včetně NDT, Gothenburg Ballet, Balet da Cidade de São Paulo, National Theater Mannheim a Luzerner Theater. Zájem o kinematografii jej dovedl k intenzivnímu studiu na Newyorské filmové akademii a od té doby pracoval na několika krátkých filmech s režisérem Rubenem van Leerem, včetně oceněného filmu Symmetry, který měl premiéru na festivalu Cinedans v Amsterdamu. Většina jeho prací od roku 2004 ve spolupráci s designérem Petrem Biľakem zkoumá nové koncepty současného tance. V roce 2017 společně založili nadaci "Make Move Think" pro interdisciplinární uměleckou spolupráci.

SYMBIOSIS

2 new original choreographies by Jiří Pokorný and Lukáš Timulák created especially for the Prague Chamber Ballet

World premiere: 29.04.2018 | 7 pm, Vinohrady Theatre in Prague

The premiere will take place under the kind auspices of Mr. Jiří Kylián and the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, Mr. Kees J. R. Klompenhouwer, as part of the International Dance Day.

With the new premiere evening, the Prague Chamber Ballet continues in the presentation of original production with Czech and Slovak authors who have been successful not only in the Czech Republic but also abroad.

THE WORLD OF DAISIES
Choreography: Jiří Pokorný
Music: Nils Frahm, Davidson Jaconello
Costume design: Joke Visser, Jiří Pokorný
Set design: Jiří Pokorný
Light design: Pavla Beranová
Length: 30 minutes
Performing: 7 dancers of the Prague Chamber Ballet

The dance staging is inspired by the theme of climate, especially in its natural behaviour during climate change, which may have a binding effect on our existence at the present time.
For the artistic representation of this theme, Jiří Pokorný was loosely inspired by the idea that the planet Earth’s biosphere represents the symbol of eternal motion. Its influences, principles and constant transformations are the recurring cycle of life in the time-space in which all living things are born and lost. In this self-regulating process, we find ourselves as part of one super organism.
The World of Daisies represents space where life on Earth is maintained in the right ratio between black and white, that is between a black and a white daisy. The black daisy receives light and transforms it into the warmth that warms us. The white daisy reflects light and causes the opposite effect. In a similar way, our body acts as a tool that responds largely to the outside, listening closely to its basic functions and movement expression to become part of a complex organism that adapts the conditions for its indisputable self-existence.

ENTWINE
Choreography: Lukáš Timulák
Music: Iva Bittová, Henry Vega
Costume design: Joke Visser, Lukáš Timulák
Set design: Lukáš Timulák
Light design: Pavla Beranová
Length: 30 minutes
Performing: 6 dancers of the Prague Chamber Ballet

“With every breath, we confirm the bond with the environment that surrounds us. We transform it, blend with it. The movement of our body breaks the air, reflects it, warms it up, and we breathe it in and out. By our existence, we are involved in the constant movement and transformation of the material world.”
In his new choreographic work, Lukáš Timulák deals with elements that are in constant interdependence and exchange and are constantly blending. The nature, human beings and their living space.
How do we shape our environment and how does it shape us? What do we absorb from it and how does it absorb us? The core of Lukáš Timulák’s choreography is a man as a part of a permanent process of change, in constant movement and adaptation.

Jiří Pokorný

After his studies at the Dance Conservatory in Prague, he joined Laterna Magika. But he had not been there for long. After only three seasons, he successfully passed the NDT audition and, for several years, he settled at a place that is a dreamed-of engagement for most dancers, the Nederlands Dans Theater. Between the years 2003–2010, Jiří Pokorný acted in NDT I and NDT II companies. By 2012, he danced in the Kidd Pivot group of a Canadian choreographer Crystal Pite. During his career, he has worked with a number of prominent choreographers, such as Jiří Kylián, Sol Leon, Paul Lightfoot, Mats Ek and others. Over the past few years, he has been increasingly involved in choreography.

Lukáš Timulák

Lukáš Timulak studied at the Dance Conservatory in Bratislava and the Academie de Danse Classique Princesse Grace in Monte Carlo. Lukáš has danced with the Ballets de Monte Carlo and at Nederlands Dans Theatre where he worked with choreographers such as Jiří Kylián, Wiliam Forsythe, Mats Ek, Hans van Mannen, Lightfoot/Leon, Crystal Pite, Johan Inger and Wayne McGregor among many others. He has choreographed for several companies around the world including NDT, Gothenburg Ballet, Bale da Cidade de São Paulo, National Theater Mannheim and Luzerner Theater. His interest in cinematography led him to intensive study at New York Film Academy, and since then he has worked on a few short films with director Ruben van Leer including the award-winning film Symmetry, which premiered at the Cinedans Festival in Amsterdam. Most of his works since 2004 have been in collaboration with designer Peter Biľak, exploring new concepts for contemporary dance, and in 2017 they have started Make Move Think foundation for interdisciplinary artistic collaboration.
www.make-move-think.org

Tvůrci

Obsazení

Nejbližší termín představení

Novinky

 

Hlavní město Praha Hospodářské noviny Český rozhlas

 

© 2012-2021 Divadlo na Vinohradech, design by Media Solution
Licence Creative Commons - Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Nezasahujte do díla 3.0 Česko  |  Ochrana osobních údajů
Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.