facebook

Pražský komorní balet REKVIEM ZA NEKONEČNO / REQUIEM FOR INFINITY

Zakoupit vstupenku

O hře

REKVIEM ZA NEKONEČNO

Komponovaný večer Pražského komorního baletu v choreografii českých talentovaných tvůrců Toma Rychetského a Marka Svobodníka

Nevyřčené ticho

Choreografie: Tomáš Rychetský
Hudba: Leoš Janáček, Klavírní sonáta I.X. 1905 "Z ulice"
Scéna: Milan Cais
Kostýmy: Roman Šolc
Světelný design: Daniel Tesař
Asistent choreografie: Linda Svidró
Obnovená premiéra: 22.10.2017 v Praze
Tančí: 4 sólisté Pražského komorního baletu
Délka: 17 minut

Inspirace klavírní sonátou Leoše Janáčka "Z ulice" na motivy studentské tragédie z roku 1905, vedla k vytvoření intimní niterné miniatury pro jednoho muže a tři ženy.

"Andělé se stříbrnými křídly by neměli poznat bolest, kdybych jen mohl trpět za Tebe. Jestli Bůh určil, že pouze On může porozumět, doufám, že to jsou Tvé oči, kterými hledí."
(Martin L. Gore)

technická pauza 5 minut

Chvilka POEzie

Choreografie: Marek Svobodník
Hudba: Jaroslav Ježek a Bedřich Nikodém
Hudební koláž: Marek Svobodník
Návrh scénografie: Petr Siedlaczek
Návrh kostýmů: Pavel Knolle
Světelný design: Karel „Karlos“ Šimek
Asistent choreografie: Igor Vejsada
Světová premiéra: 18.12.2016 v Praze
Tančí: Igor Vejsada a 4 sólisté Pražského komorního baletu
Délka: 20 minut

Černá taneční groteska na motivy proslulé basně Edgara Allana Poea "Havran".

"S čekáním přichází nejedna kratochvíle, třeba i smrt."

pauza 20 minut

Rekviem za nekonečno

Námět: Pavel Šimák a Tom Rychetský
Choreografie: Tom Rychetský
Hudba: Antonín Dvořák, Rekviem B-moll, Op. 89 selection (výběr: Requiem Aeternam, Dies Irae, Confutatis Maledictus, Sanctus, Agnus Dei)
Režie: Pavel Šimák
Scéna a kostýmy: Petra Lebdušková
Světelný design: Jakub Sloup
Asistent choreografie: Linda Svidró
Česká premiéra: 22.10.2017 Divadlo na Vinohradech
Tančí: 8 sólistů Pražského komorního baletu
Délka: 40 minut

Taneční příběh o hledání odpovědí na otázky, které leží na tenké hranici mezi koncem a začátkem života a možná i dál. V duchovním prostoru Dvořákova Requiem choreografie vypráví děj konkrétního lidského osudu, který se prodírá napříč časem… Requiem je sice z podstaty „mše za zemřelé“, nicméně v našem ztvárnění se snažíme o vyjádření víry, že životní energie nemůže jednoduše zmizet, jen se proměňuje a je předávána dál a stejně jako tanec má nekonečně mnoho podob.

„Přicházím z nekonečna... A jdu do dalekého věčna. Vždycky existuje zítřek, i dnešek byl předtím zítřek.“ (Johannes Mario Simmel, rakouský spisovatel)

Antonín Dvořák zkomponoval Rekviem na začátku vrcholného období své tvorby, v roce 1890. Skladba se neváže ke konkrétní osobě či události, ale je jedinou velkou reflexí obecně znepokojivých otázek lidského bytí, žalu a útěchy ve smrti, smyslu žití a umírání, stejně jako naděje. Dvořák byl hluboce věřícím člověkem, proto i toto geniální dílo je prodchnuto obdivuhodnou čistotou víry, duchovností, pokorou a nevšední autenticitou myšlenek. Všechny pocity, které v nás vyvolává tak vyvěrají z osobní Dvořákovy filozofie a jejich umělecká realizace je formálně i obsahově dokonalá.

Premiéra je věnována prof. Pavlu Šmokovi k nedožitým 90. narozeninám.

O choreografech

Tom Rychetský
Vystudoval Taneční konzervatoř hlavního města Prahy. V roce 2000 nastoupil do Pražského komorního baletu, kde tančil v dílech předních českých i zahraničních choreografů (J.Kodet, J.Kylián, P.Šmok, L.Vaculík, P.Zuska, Ch.Bruce, P.Delcroix, aj.). Od sezony 2003/2004 byl členem baletu Národního divadla v Praze, kde tančil v choreografiích Jiřího Kyliána (Stamping ground, Petite Mort, Last Touch), Conny Janssen (Álbum Familiar), Itzika Galili (Through Nana´s Eye), Petra Zusky (Little Extreme, Svěcení jara, aj.) či Matse Eka (Carmen). V roce 2002 zakládá taneční skupinu TODAnce company, ve které se věnuje choreografické práci společně s Davidem Stránským (Nanopicture, Č4yři, Šťastná sedma, Positivní…?). Jako choreograf spolupracuje s baletem Národního divadla v Praze (Take this out!, Pandemonium a Nevyřčené ticho). Spolupráce s Viktorem Konvalinkou a Pavlem Hejným vedla v roce 2009 k založení nezávislého souboru Dekkadancers (Umíněnost ztracených, Nedokončený kus, Kill de Bill, Deka pod dekou, Jakstohoven, Caves and creatures). Následovala spolupráce s nezávislými tanečními soubory 420people, Pražský komorní balet či Bohemia Balet. Mezi jeho poslední autorskou tvorbu se řadí choreografie a režie díla „Airground“ pro Cirk La Putyka a choreografie dokudrama „3100 C mé krve“ pro Horácké divadlo v Jihlavě. Za choreografii „Nedokončený kus“ získal v roce 2011 1. cenu na Mezinárodní choreografické soutěži v Plzni a současně prémii za nejlepší autorské dílo. V rámci Mezinárodní video-art soutěži Janáček kontra expresionismus Brno 2010, která se konala pod záštitou Jiřího Kyliána, získal 1. cenu za kus Sinfonietta_Dekkadancers. V současné době působí jako nezávislý choreograf a umělec.

Marek Svobodník

Vystudoval Taneční konzervatoř v Brně, po niž prošel několika angažmá: NDM 2003-06, Laterna Magika 2006-08, NDB 2008-12, od roku 2012 balet ND Praha. Během své taneční kariéry spolupracoval v řadě projektů např: s Pro-ART company, Pas de theatre Ostrava, Katedra alt.herectví DAMU nebo s DEKKADANCERS, které společně s Ondřejem Vinklátem a Štěpánem Pecharem vede od roku 2015.
Jako choreograf vytvořil nebo spoluvytvořil představení Čertstory (divadlo Reduta NDB 2012), Obrazy (ND scéna Kolowrat, 2014), Catch27 (NDB 2014), Chvilka POEzie (PKB 2016). V současné době tvoří choreografie hlavně pro soubor DEKKADANCERS.

REQUIEM FOR INFINITY

Composed evening of the Prague Chamber Ballet in choreography of contemporary Czech authors Tom Rychetský and Marek Svobodník

Unspoken Silent

Choreography: Tom Rychetský
Music: Leoš Janáček, Klavírní sonáta I.X. 1905 "Z ulice"
Set design: Milan Cais
Costume design: Roman Šolc
Light design: Daniel Tesař
Assistant Choreography: Linda Svidró
Renewed premiere: 22.10.2017, Vinohrady Theatre Prague
Performing: 4 soloists of Prague Chamber Ballet
Duration: 17 minutes

Inspiration Piano Sonata by Leoš Janáček's "From the Street" on the student's motives tragedy of 1905, led to the creation of intimate inner miniatures for one man and three women.

“Angels with silver wings shouldn't know suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, that only He understands, I hope it's your eyes He's seeing through." (Martin L. Gore)

A Glimpse of POEtry

Choreography: Marek Svobodník
Music: Jaroslav Ježek and Bedřich Nikodém
Music collage: Marek Svobodník
Set design: Petr Siedlaczek
Costume design: Pavel Knolle
Light design: Karel 'Karlos' Šimek
Assistant Choreography: Igor Vejsada
World premiere: 18.12.2016, Vinohrady Theatre Prague
Performing: Igor Vejsada and 4 soloists of Prague Chamber Ballet
Duration: 20 minutes

Dark slapstick comedy based on the motifs of the famous poem The Raven by A. E. Poe.

„Waiting brings a good many distractions, such as death for instance.“

pause 20 minutes

Requiem for infinity

Idea: Pavel Šimák and Tom Rychetský
Choreography: Tom Rychetský
Music: Antonín Dvořák, Requiem B-flat minor, Op. 89 selection (Requiem Aeternam, Dies Irae, Confutatis Maledictus, Sanctus, Agnus Dei)
Directed by: Pavel Šimák
Set and costume design: Petra Lebdušková
Light design: Jakub Sloup
Assistant Choreography: Linda Svidró
Premiere: 22.10.2017 Vinohrady Theatre Prague
Performing: 8 soloists of Prague Chamber Ballet
Duration: 40 minutes

Dance story about touching the issues which are situated between the start and end of life, maybe even beyond. Choreography which does not focus on the pure attractiveness of movement but attempts to tell the story of a particular man’s destiny within the framework of Dvořák’s Requiem’s spiritual space - destiny of a man who is struggling throughout the time given to him... A requiem is, by definition, a “mass for the deceased”. However, in our rendition, it is the expression of faith and our conviction that life energy can’t just simply disappear, that it is transformed and passed further on - not unlike dance which also has infinitely many forms...

“I come from infinity... And I go to the remote eternity. There will always be a tomorrow. Even today was tomorrow some time ago.” (Johannes Mario Simmel, Austrian writer)

Antonín Dvořák composed his Requiem during the peak period of his creative production - in the year 1890. The composition is not related to a particular person or event; it is one big reflection of the generally disturbing questions of human existence, sadness and consolation in death, meaning of life, death and hope. Dvořák was a deeply religious man. Therefore, even this brilliant piece of work is imbued with admirable purity of faith, spirituality, humility and exceptional authenticity of thoughts. All the emotions which it inspires in us have their source in Dvořák’s personal philosophy and its artistic realisation is, in terms of form and content, impeccable.

Premiere is dedicated to prof. Pavel Šmok in memoriam.

About choreographers

Tom Rychetský
He graduated from the Dance Conservatory in Prague. In 2000, he joined the Prague Chamber Ballet where he performed in the works of prominent Czech and foreign choreographers (J. Kodet, J. Kylián, P. Šmok, L. Vaculík, P. Zuska, Ch. Bruce, P. Delcroix and others). From the season 2003/2004 he was a member of the ballet ensemble of the Czech National Theatre in Prague where he danced in the choreographies of Jiří Kylián (Stamping ground, Petite Mort, Last Touch), Conny Janssen (Álbum Familiar), Itzik Galili (Through Nana´s Eye), Petr Zuska (Little Extreme, Svěcení jara and others) and Mats Ek (Carmen). In 2002, he established the dance group TODAnce Company in which he, together with David Stránský, focuses on choreography (Nanopicture, Č4yři, Šťastná sedma, Positivní…?). As a choreographer, he cooperates with the ballet ensemble of the Czech National Theatre in Prague (Take this out!, Pandemonium and Nevyřčené ticho). His cooperation with Viktor Konvalinka and Pavel Hejný led to the establishment of the independent ensemble Dekkadancers in 2009 (Umíněnost ztracených, Nedokončený kus, Kill de Bill, Deka pod dekou, Jakstohoven and Caves and Creatures). A cooperation with independent dance ensembles 420people, Prague Chamber Ballet and Bohemia Ballet followed. His most recent creations include the choreography and directing of the dance production “Airground” for Cirk La Putyka and choreography for a drama-documentary “3100°C mé krve” (3100 Degrees Centigrade of my Blood) for Horácké divadlo theatre in Jihlava. In 2011, he was awarded the 1st Prize and Reward for the Best Work at the International Choreographic Competition in Pilsen for his choreography “Nedokončený kus” (Unfinished Piece). At the international video-art competition Janáček kontra expresionismus Brno 2010 which was held under the auspices of Jiří Kylián, he was awarded the 1st Prize for his work Sinfonietta_Dekkadancers. Currently, he works as an independent choreographer and artist.

Marek Svobodník
He graduated from the Dance Conservatory in Brno. After his studies, he has had several engagements: National Moravian-Silesian Theatre 2003-06, Laterna Magika 2006-08, National Theatre in Brno 2008-12 and since 2012 in the Ballet of the National Theatre in Prague. Throughout his dance career, he has cooperated in many projects with ensembles such as the Pro-ART company, PaS de Theatre Ostrava, Department of Alternative Theatre of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU) or with DEKKADANCERS, a dance company which he has been leading since 2015 together with Ondřej Vinklát and Štěpán Pechar.As a choreographer, he created or co-created performances Čertstory (Reduta Theatre of the National Theatre in Brno, 2012), Obrazy (National Theatre, Kolowrat Scene, 2014), Catch27 (National Theatre in Brno, 2014), Chvilka POEzie (Prague Chamber Ballet, 2016). Currently, he mainly creates choreographies for the dance company DEKKADANCERS.

Tvůrci

Obsazení

Nejbližší termín představení

Novinky

 

Hlavní město Praha Hospodářské noviny Český rozhlas

 

© 2012-2020 Divadlo na Vinohradech, design by Media Solution
Licence Creative Commons - Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Nezasahujte do díla 3.0 Česko  |  Ochrana osobních údajů
Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.