facebook Instagram

Pražský komorní balet Kytice

Zakoupit vstupenku

O hře

KYTICE

Scénář, choreografie a režie: Petr Zuska
Dramaturgie: Tomáš Vondrovic
Hudba: Ondřej Brousek
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Pavel Knolle
Světelný design: Daniel Tesař
Asistenti choreografie: Igor Vejsada, Linda Svidró
Tančí: tanečníci Pražského komorního baletu, studenti Tanečního centra Praha, konzervatoře a gymnázia a děti Baletní přípravky Národního divadla
Délka: 80 minut
Premiéra: 1.5.2019 ve Stavovském divadle v Praze

Erbenova sbírka veršovaných balad Kytice patří k pokladům české poezie a literatury. Je to souhrn obrazů a příběhů, které jsou povětšinou prodchnuty náladami a situacemi lyrickými, melancholickými, ale i temnými a děsivými. Přestože nám nemálo z balad ve svém konci nabízí jen tratoliště krve a slz, pocit z díla jako celku je přece jen trochu jiný. Jakýsi odraz ode dna, kdy tušíme, že po noci přijde zase den, žal bude vystřídán radostí a že smrt a zánik jsou neodmyslitelným podhoubím pro život nový. A přeneseme-li se konkrétněji ke struktuře jednotlivých balad, nemůžeme rovněž nevnímat jistou archetypální trojici: Vina - Trest - Vykoupení.

Nové taneční divadlo Petra Zusky se opírá především o symboliku výše zmíněného. Je inspirováno sedmi, respektive deseti konkrétními básněmi sbírky, nepůjde však o jejich divadelní převyprávění. Někdy se jedná jen o malou "esenci", jindy zase o drobnou "úpravu" dotyčné dějové linie, za účelem vzájemného prolínání a symbolických návazností mezi baladami.

Pro soubor Pražského komorního baletu vytvořil Petr Zuska v období mezi lety 1994 a 2002 celkem sedm nových opusů. Možná ne náhodou byl (před pětadvaceti lety) tím prvním z nich "balítek" s názvem Šibeničky. Šlo o české a moravské lidové balady v hudebním ztvárnění Jiřího Tichoty s jeho legendárním Spirituál Kvintetem. Tentokrát však půjde o symfonickou hudbu, nově zkomponovanou přímo pro toto představení, jejíž autorem je multitalentovaný umělec Ondřej Brousek. Výtvarná stránka představení se opírá o scénografa Jana Duška, výtvarníka kostýmů Pavla Knolleho a světelného designera Daniela Tesaře. Dramaturgem a autorem celkového strukturálně-významového rámu je básník a režisér Tomáš Vondrovic.

A BOUQUET

Script, Choreography and Stage Direction: Petr Zuska
Dramaturgy: Tomáš Vondrovic
Music: Ondřej Brousek
Set Design: Jan Dušek
Costume Design: Pavel Knolle
Light Design: Daniel Tesař
Choreographer assistants: Igor Vejsada, Linda Svidró
Performing: dancers of Prague Chamber Ballet, students of Dance Centre Prague, conservatory and children of Ballet Praparatory School of National Theatre Prague
Duration: 80 minutes
Premiere: 1.5.2019 at The Estates Theatre in Prague

Erben’s collection of ballads in rhyme Kytice (A Bouquet) is regarded as one of the treasures of Czech poetry and literature. It can be described as a collection of images and stories most of which are imbued with lyrical, melancholic but also dark and terrifying moods and situations. Although most of the ballads end up in bloodshed and tears, the overall feeling one gets after having read the piece is a little bit different; it is a feeling of having reached the bottom and bouncing back up, knowing that after a dark night the bright day returns, after sadness happiness comes back and that death is just a substrate on which a new life starts. If we look more closely at the structure of the individual ballads, a certain archetypal trinity becomes obvious: Guilt - Punishment - Redemption.

The new dance theatre by Petr Zuska is based predominantly on the symbolism of the above mentioned. He drew his inspiration from seven, or rather ten, particular poems of the collection. He, however, does not attempt to retell those poems in a theatrical manner. In some instances, he presents a little essence of a particular poem, in others he modifies a particular story line a little in order to blend together the symbolic connections between the ballads.

Petr Zuska created seven new opuses for the Prague Chamber Ballet between the years 1994 and 2002. It might not have been a coincidence that the first opus (written 25 years ago) was titled Šibeničky (Little Gallows) and was based on Czech and Moravian folk ballads with music by Jiří Tichota and his legendary band Spiritual Kvintet. The music for this production is, however, symphonic music composed by a multi-talented artist Ondřej Brousek. The visual side of the performance is based on the stage designer Jan Dušek, costume designer Pavel Knolle and light designer Daniel Tesař. The dramatic adviser and author of the overall structure-meaning framework of the performance is poet and director Tomáš Vondrovic.

Petr Zuska (*1968)
Choreograf a režisér, tanečník
Petr Zuska představuje tvůrce evropského formátu, v českém tanečním kontextu zosobňuje výjimečného choreografa, který spolupracuje s významnými světovými baletními soubory. Ve svých dílech využívá širokou škálu tvůrčího rukopisu od vysokého bel canta neoklasického stylu přes inovativní přístup k moderní tvorbě. Jeho inscenace jsou promyšlené, plnokrevné, odrážejí svět symbolů či archetypů, duchovní otázky i morální principy. Jako jeden z mála tvůrců dokáže vložit do svých děl humor, vtip a nadsázku.
Petr Zuska vystudoval choreografii a režii neverbálního divadla na HAMU (1994). Během své interpretační kariéry byl sólistou Pantomimy Ladislava Fialky v Divadle na Zábradlí, Pražského komorniho baletu Pavla Šmoka, baletu Národního divadla, baletních souborů v Mnichově, Augsburgu a Les Grands Ballets Canadiens v Montrealu. Vystupoval nejen v baletech klasického repertoáru, ale především v dílech renomovaných současných tvůrců (z Čechů Jiří Kylián, Pavel Šmok či Libor Vaculík, ze zahraničních pak Alvin Ailey, Gerhard Bohner, Robert North, Mats Ek, Hans van Manen, Christopher Bruce, Ohad Naharin, Nacho Duato, Itzik Gallili…) Jako tanečník vystupoval v mnoha zemích po celém světě a v 90. letech byl rovněž stálým hostem baletu ND v Brně a Slovenského národního divadla v Bratislavě.
V letech 2002–2017 byl Petr Zuska uměleckým šéfem Baletu Národního divadla v Praze. V tomto období také vytvořil pro Národní divadlo šest celovečerních baletů a řadu kratších jednoaktových děl. Během Zuskovy šéfovské éry tento soubor hostoval ve 36 významných světových destinacích. Například v Moskvě, Petrohradě, Washingtonu D. C., Houstonu, Athénách, Bonnu, Budapešti, Tallinu, Pekingu, Šanghaji, Paříži, Tel Avivu aj.
Jako tvůrce má na svém kontě (od roku 1990) více než padesát inscenací pro zahraniční i domácí soubory: Hamburg Ballett, Ballett Augsburg, Semperoper v Drážďanech, Lotyšskou národní operu v Rize, Mariinské divadlo, Královský dánský balet, Ballett Deutsche Oper am Rhein, West Australian Ballet v Perthu, Finský národní balet, Les Ballets de Monte-Carlo, Boston Ballet, estonský Teater Vanemuine, Balet Národního divadla v Brně, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Laternu magiku, Pražský komorní balet a Bohemia Balet – soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, a samozřejmě pro Balet Národního divadla v Praze. Kromě toho režijně a pohybově spolupracoval na vzniku několika činoherních a operních inscenací.
Za svou interpretační práci a choreografickou tvorbu získal řadu význačných ocenění, jako jsou Cena Thálie (1993 a 1997), Prix Dom Perignon (1999), cena Originální choreografie v soutěžní přehlídce moderního tance (2006, 2008), cena za Nejlepší choreografie roku (1996 a 2002), Cena Českého literárního fondu (1993 a 1994), Cena Opery Plus (2015 a 2017) za výsledky ve vedení Baletu ND a 25 let choreografické tvorby, za choreografii Chvění (2017), Cena Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti divadla (2017).


Petr Zuska (*1968)
Choreographer, stage director and dancer
Petr Zuska is a European-format creator, an extraordinary choreographer within the context of Czech dance who has worked with world-renowned ballet companies. In his works, he brings to bear a broad scale of creative vocabulary, ranging from the high bel canto of the neo-classical style through an innovative approach to modern creation. His productions are sophisticated, full-blooded, reflecting the world of symbols and archetypes, spiritual questions, as well as moral principles. He is among the precious few choreographers capable of imbuing his works with humour, wit and hyperbole.
Petr Zuska graduated from the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague where he studied choreography and non-verbal theatre direction (1994). During his performing career, he was a soloist in Pantomima Ladislava Fialky in Divadlo Na Zábradlí theatre, Prague Chamber Ballet of Pavel Šmok, Ballet of the National Theatre, ballet companies in Munich, Augsburg and Les Grands Ballets Canadiens in Montreal. He performed not only in classical ballet productions, but mainly in productions of renowned contemporary artists (such as Czechs Jiří Kylián, Pavel Šmok and Libor Vaculík, or foreign artists Alvin Ailey, Gerhard Bohner, Robert North, Mats Ek, Hans van Manen, Christopher Bruce, Ohad Naharin, Nacho Duato, Itzik Gallili and others). As a dancer, he performed in many countries of the world. In the 1990s he was also a permanent guest artist at the National Theatre In Brno and Slovak National Theatre in Bratislava.
From 2002 to 2017, Petr Zuska was Artistic Director of the Czech National Ballet in Prague. During his time as head of the company, he produced for the National Theatre six feature-length ballets and numerous other, one-act, pieces. Under Zuska, the Czech National Ballet gave performances on 36 prominent stages globally, including Moscow, Saint Petersburg, Washington D. C., Houston, Athens, Bonn, Budapest, Tallinn, Beijing, Shanghai, Paris and Tel Aviv.
Since 1990, Petr Zuska has created choreographies for more than 50 productions for both foreign and Czech companies, including the Hamburg Ballett, Ballett Augsburg, the Semperoper in Dresden, the Latvian National Opera in Riga, the Mariinsky Theatre in St. Petersburg, the Royal Danish Ballet, the Ballett Deutsche Oper am Rhein, the West Australian Ballet in Perth, the Finnish National Ballet, Les Ballets de Monte-Carlo, the Boston Ballet, the Czech National Ballet in Prague and the National Theatre Ballet in Brno, Laterna magika, the Prague Chamber Ballet and Bohemia Ballet – the ensemble of the Prague Dance Conservatory, and, of course, the Czech National Ballet. In addition, he has collaborated on directing and choreographing several drama productions.
The numerous prestigious accolades Petr Zuska has received for his performances and choreographies include the Thalia Prize (1993 and 1997), the Prix Dom Perignon (1999), the Original Choreography prize within the Modern Dance Competition (2006, 2008), the Choreography of the Year (1996 and 2002), the Czech Literary Fund Prize (1993 and 1994), the Opera Plus Prize (2015 and 2017) for his achievements as the head of the Czech National Ballet and for 25 years of choreographic work, and the Czech Ministry of Culture Award for an achievement in theatre (2017).

Ondřej Brousek (*1981)

Po studiu na hudebně-dramatickém oboru Konzervatoře v Praze začal působit v Divadle Na Fidlovačce jako herec, zanedlouho též jako skladatel, později i režisér. Vytvořil zde desítky rolí (např. Kristian v Cyranovi z Bergeracu, Thyl Ulenspiegel, Loupežník, Andrej ve Třech sestrách, Vévoda v Muži z LaMancha, Shapira aj.).
Je autorem hudby k pěti původním muzikálům: Carmen (2003), Kniha džungle (2007), Adéla ještě nevečeřela (2008), Marilyn-překrásné děcko (2013) a Nevěsta (2013).Jeho scénická hudba čítá kolem sedmdesáti kompozic psaných pro pražské i regionální české divadelní scény.
Od roku 2013 je členem souboru Divadla na Vinohradech, kde ztvárnil řadu důležitých rolí (Andri
ve Frischově Andorře, Amadeus, Caligula, Peer Gynt, Revizor). Pro toto divadlo též aktivně komponuje.
Je také autorem hudby pro televizi a film, např. pro seriály Redakce, Horákovi, Kapitán Exner a filmy Micimutr, Láska je láska, O pokladech, Špunti na vodě, Vřesový trůn, Bez tváře, aj.
Věnuje se též vážné hudbě, je autorem dvou symfonií,skladby Golden Age Rhapsody, symfonické básně a svity a spolupracuje s předními interprety a dirigenty (Jan Kučera, Epoque kvartet, SOČR, FOK, Janáčkova Filharmonie Ostrava, Karlovarský Symfonický Orchestr, Martinů Voices, Radek Baborák, Pavel Šporcl, Adam Plachetka, Tomáš Netopil, Marko Ivanovič, Tomáš Brauner, a další).
Neméně podstatnou roli v Ondřejově hudebním životě hraje aranžování a instrumentace.
Od r.1999 je členem kapely Monkey Business, která má na kontě devět alb,řadu důležitých cen a spolupracovala s vynikajícími umělci z Čech i ze světa .


Ondřej Brousek (*1981)

After having completed his studies at the Prague Conservatory (musically-dramatic program), he joined the Fidlovačka Theatre (Divadlo Na Fidlovačce) as an actor, later also as a composer and stage director. He performed there in dozens of roles (such as Christian in Cyrano de Bergerac, Thyl Ulenspiegel, Robber, Andrei in Three Sisters, the Duke in Man of LaMancha, Shapira and others).
He composed music for five musicals: Carmen (2003), Jungle Book (2007), Adéla ještě nevečeřela (2008), Marilyn - a Beautiful Child (2013) and The Bride (2013).His scenic music portfolio includes about seventy compositions written for Prague and Czech regional theatrical scenes.
Since 2013 he has been a member of the ensemble of the Vinohrady Theatre (Divadlo na Vinohradech) where he has appeared in many significant roles (such as Andri in Andorra by Frisch, Amadeus, Caligula, Peer Gynt, The Government Inspector). He also composes music for this theatre.
He composes music for television and films as well (such as for the Czech TV series Redakce, Horákovi, Kapitán Exner and films Micimutr, Láska je láska, O pokladech, Špunti na vodě, Vřesový trůn, Bez tváře and others).
He composes classical music. He has written two symphonies,composition Golden Age Rhapsody, a symphonic poems and a suites and cooperates with leading Czech musicians and conductors (Jan Kučera, Epoque kvartet, Prague Radio Symphony Orchestra, Prague Symphony Orchestra, Janáček Philharmonic Ostrava, Karlovy Vary Symphony Orchestra, Martinů Voices, Radek Baborák, Pavel Šporcl, Adam Plachetka, Tomáš Netopil, Marko Ivanovič, Tomáš Brauner, and others).
He also dedicates himself to arrangements and instrumentation of music.
Since 1999 he has been a member of the band Monkey Business who released nine albums.

Tvůrci

Obsazení

Nejbližší termín představení

Novinky

 

Hlavní město Praha Hospodářské noviny Český rozhlas

Hlavní město Praha Hospodářské noviny

© 2012-2023 Divadlo na Vinohradech, design by Media Solution
Licence Creative Commons - Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Nezasahujte do díla 3.0 Česko  |  Ochrana osobních údajů  |  Cookies settings